ALGEMENE VOORWAARDEN
B. Van de Wijgert Beheer B.V.
en alle daaraan verbonden ondernemingen.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever/wederpartij: Al diegenen die met Van de Wijgert een Overeenkomst sluiten of daartoe een offerte aanvragen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Partijen: Van de Wijgert en Opdrachtgever/wederpartij.

Van de Wijgert: B Van de Wijgert Beheer B.V., Van de Wijgert Pallet- en Emballagehandel Brabant B.V., Van de Wijgert Hout Recycling B.V. en Handelsonderneming Merkx B.V. en alle daaraan verbonden dochter- en/of zustervennootschappen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Van de Wijgert.
Panteia/NEA-index: De kosten index voor algemeen en specifiek wegvervoer rekening houdende met het loon- en prijspeil binnen de vervoersector, zoals jaarlijks gepubliceerd.

Diensten:
door Van de Wijgert ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig de daartoe uitgebrachte offerte en/of gesloten overeenkomst.

Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op:
alle overeenkomsten/aanbiedingen die Van de Wijgert sluit met opdrachtgevers, alle offertes die worden uitgebracht aan opdrachtgevers en al het meerwerk voor haar (potentiële) opdrachtgevers.
2.2 Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien Van de Wijgert hiervan expliciet melding maakt en hiermee schriftelijk akkoord gaat in het afgesloten contract.
2.3 De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4 Indien een Opdrachtgever reeds eerder een contract is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn gaat deze automatisch akkoord met deze voorwaarden in latere overeenkomsten met Van de Wijgert.

Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Alle offertes welke worden uitgebracht door Van de Wijgert worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Van de Wijgert gaat uit van juistheid/volledigheid van deze gegevens.en bescheiden.
3.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtgevers kunnen hieraan dus geen rechten ontlenen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend en Van de Wijgert is slechts gebonden nadat zij een aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgegever heeft bevestigd. Wanneer dit mocht ontbreken is zij slechts verbonden wanneer de werkzaamheden feitelijk zijn aangevangen.
3.4 De Opdrachtgever is gebonden nadat hij Van de Wijgert een opdracht heeft gegeven of een door Van de Wijgert uitgebracht offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 lid 2 BW bindt ook een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever Van de Wijgert niet, maar komt een Overeenkomst alsnog tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de door Van de Wijgert opgestelde offerte.
3.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Van de Wijgert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.7 Indien verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden.

4 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

4.1 De overeenkomst tussen Van de Wijgert en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Van de Wijgert derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Van de Wijgert dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.3 Van de Wijgert heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 Van de Wijgert is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van de Wijgert de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.
4.6 Indien Van de Wijgert gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Van de Wijgert ter beschikking heeft gesteld.
4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Van de Wijgert zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Van de Wijgert gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Van de Wijgert bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Van de Wijgert op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
4.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van de Wijgert een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.10 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens Van de Wijgert gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Van de Wijgert daardoor direct of indirect ontstaan.

5. Prijzen

5.1 Alle door Van de Wijgert opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief meerwerkkosten, exclusief transportkosten en exclusief wettelijk opgelegde belastingen/accijnzen, heffingen en toeslagen. Ook de kosten welke ontstaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zijn niet inbegrepen. Al deze kosten worden apart bij opdrachtgever in rekening gebracht. Voor dit alles geldt tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Indien Van de Wijgert bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Van de Wijgert onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Van de Wijgert toekomende bevoegdheid of een op Van de Wijgert rustende verplichting ingevolge de wet;
in andere gevallen, dit met dien verstande dat de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Van de Wijgert alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
5.3 Buiten het in artikel 5.2 genoemde is Van de Wijgert gerechtigd om jaarlijks een prijsverhoging toe te passen volgens het prijsindexcijfer.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na deze termijn geldt een rentevergoeding van 2 % per maand met een minimum van een maand.
6.2 Alle door Van de Wijgert te maken kosten voor invordering komen voor rekening van opdrachtgever.
6.3 Te laat gedane betalingen dienen ten eerste als betaling van de gemaakte kosten voor invordering. Pas nadat deze kosten volledig zijn verrekend vindt er mindering plaats op het oorspronkelijke factuurbedrag.
6.4 Alle aan Van de Wijgert verschuldigde bedragen worden direct en integraal opeisbaar wanneer er bij de opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming sprake is van aangevraagde surseance van betaling, in staat van faillissement is/wordt verklaard, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
6.5 Wanneer Van de Wijgert voor of tijdens uitvoering van de overeenkomst het vermoeden heeft dat de opdrachtgever niet aan zijn/haar betaalverplichtingen kan of zal kunnen voldoen is Van de Wijgert gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever heeft betaald dan wel een zekerheidsstelling heeft afgegeven.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Van de Wijgert in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Van de Wijgert totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Van de Wijgert gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door Van de Wijgert geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van de Wijgert veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Van de Wijgert daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Van de Wijgert ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van de Wijgert gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Van de Wijgert bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.6 Voor het geval Van de Wijgert zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Van de Wijgert en door Van de Wijgert aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van de Wijgert zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

8.1 Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die Van de Wijgert niet kende waardoor Van de Wijgert jegens opdrachtgever voorlopig dan wel definitief niet aan haar verplichtingen kan voldoen is Van de Wijgert niet in verzuim en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of zonodig de overeenkomst zo aan te passen dat zij wel aan haar verplichtingen kan voldoen
8.2 Wanneer de onvoorziene omstandigheden er voor zorgen dat er slechts een deel kan worden uitgevoerd van de aangegane overeenkomst is de opdrachtgever verplicht om de te factureren kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden te voldoen.
8.3 Van de Wijgert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van de Wijgert geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van de Wijgert niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Van de Wijgert heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van de Wijgert zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.5 Van de Wijgert kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.6 Indien Van de Wijgert ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van de Wijgert gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid Van de Wijgert

9.1 Indien Van de Wijgert aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Van de Wijgert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van de Wijgert is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.3 Van de Wijgert is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van de Wijgert aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van de Wijgert toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.5 Van de Wijgert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
9.6 Indien Van de Wijgert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van de Wijgert beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.7 De aansprakelijkheid van Van de Wijgert is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van de Wijgert of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Verjaringstermijn

10.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van de Wijgert en de door Van de Wijgert bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, zes maanden.
10.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Van de Wijgert van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

11. Vrijwaring

11.1 De wederpartij vrijwaart Van de Wijgert voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van de Wijgert toerekenbaar is.
11.2 Indien Van de Wijgert uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Van de Wijgert zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van de Wijgert, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van de Wijgert en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

12. Verhuur van roerende zaken zoals containers/materialen

12.1 Onder “het gehuurde” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan alle door Van de Wijgert beschikbaar gestelde en verhuurde roerende zaken ter uitvoer van een overeenkomst.
12.2 Onder “inzamelmiddelen” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle herbruikbare middelen als containers, vaten, pallets, voertuigen enz. bestemd voor de tijdelijke opslag, het vervoer en/of vernietiging.
12.3 Al het gehuurde blijft ten alle tijden eigendom van Van de Wijgert ongeacht de locatie waar deze zich bevinden.
12.4 Iedere afwijking/beschadiging aan het gehuurde wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht en de opdrachtgever is gehouden de schade daarvan te vergoeden aan Van de Wijgert .
12.5 Ieder gebrek die opdrachtgever bij aanlevering door Van de Wijgert aan het gehuurde constateert dient per direct schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke mededeling wordt het gehuurde geacht vrij te zijn van gebreken.
12.6 De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te verzekeren tegen schade en diefstal. Bij schade en/of diefstal dient dit terstond te worden doorgegeven aan Van de Wijgert.
12.7 Opdrachtgever is verplicht om het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen.
12.8 Het doorverhuren aan derden dan wel ter beschikking stellen aan derden door de opdrachtgever is niet toegestaan.
12.9 Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor behoorlijke bewaring van de inzamelmiddelen van Van de Wijgert.
12.10 Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing en het gebruik van het gehuurde.
12.11 Van de Wijgert is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor belemmeringen welke derden hem in het gebruik van het gehuurde toebrengen of opleggen.
12.12 Opdrachtgever dient het gehuurde onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook, voor eigen rekening aan Van de Wijgert te retourneren, tenzij wederzijds anders is overeengekomen. Inzamelmiddelen dienen hierbij schoon en leeg te worden ingeleverd. Van de Wijgert heeft in die situatie het recht haar (inzamel)middelen zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar deze zich bevinden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
12.13 In geval een inzamelmiddel verkeerd is beladen of is overgeladen, een en ander ter beoordeling van Van de Wijgert, is Van de Wijgert gerechtigd de behandeling en/of afvoer van de inzamelmiddel te weigeren. Eventuele schaden en/of boetes als gevolg van verkeerde belading of overbelading zijn voor rekening van opdrachtgever en deze zal Van de Wijgert, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraak in dit verband.
12.14 Van de Wijgert is ten alle tijden gerechtigd om het gehuurde te inspecteren.

13. Opslaan en verwerken van afvalstoffen

13.1. Onder “afvalstoffen” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan alle in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst, respectievelijk het doen van een offerte daartoe, aan Van de Wijgert aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen daarom gegrepen, waarvan de opdrachtgever zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moeten ontdoen.
13.2 Onder “acceptatie” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de constatering, ten laatste bij de bewerking-, verwerkings- en/of verwijderinginrichting, dat zowel de aangeboden afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de overeenkomst.
13.3 Onder “acceptatievoorwaarden” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de door of vanwege Van de Wijgert aan de opdrachtgever verstrekte voorschriften met betrekking tot zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze aan Van de Wijgert dienen te worden aangeboden.
13.4 Onder “Wmb” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: Wet Milieubeheer.
13.5 Onder “beheer van afvalstoffen” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen (artikel 1. 1 lid 1 Wmb).
13.6 Opdrachtgever dient zich te houden aan de aanwijzingen van Van de Wijgert inzake de wijze waarop afvalstoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.
13.7 Opdrachtgever dient schriftelijk opgave te doen van de aard, herkomst, samenstelling gevarenklasse en wezenlijke eigenschappen van de aangeboden afvalstoffen op basis waarvan Van de Wijgert zorgt voor de verplichte registratie.
13.8 Opdrachtgever is verplicht uit eigen beweging Van de Wijgert tijdig vóór de uitvoering van haar activiteiten mee te delen of de aangeboden afvalstoffen bestaan uit gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1. 1 lid 1 van de Wmb.
13.9 Opdrachtgever is verplicht met betrekking tot de aangeboden afvalstoffen de benodigde vervoersdocumenten te verstrekken en de afvalstoffen te verpakken, etiketteren en emballeren in overeenstemming met de wettelijke alsmede de eventueel aanvullend door van der Wijgert gestelde en de gebruikelijke eisen.
13.10 Van der Wijgert heeft het recht de aangeboden afvalstoffen te weigeren en/of de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen zonder dat opdrachtgever hierdoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt, indien deze afvalstoffen:
a. bestaan uit gevaarlijke afvalstoffen, tenzij hieromtrent schriftelijk anderszins overeengekomen is tussen partijen en de gevaarlijke afvalstoffen worden aangeboden op de tussen partijen afgesproken wijze, of
b. niet in overeenstemming zijn met de opgaven of mededelingen van opdrachtgever, of
c. niet voldoen aan de wettelijke, de door Van de Wijgert gestelde of de gebruikelijke eisen inzake verpakking, emballage en etikettering, of
d. niet geaccepteerd worden door een daartoe door Van de Wijgert aangezochte inrichting die afval beheert.
13.11 In verband met de op voorhand bepaalde wijze van verwerking of bestemming van de in specifieke inzamelmiddelen in te zamelen afvalstoffen, zal opdrachtgever in die containers geen afvalstoffen deponeren, die krachtens overeenkomst, overheidsvoorschriften en/of voorschriften of aanwijzingen van Van de Wijgert niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat: a. in inzamelmiddelen nimmer mogen worden gedeponeerd noch door depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die radioactief of ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn, mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de inrichting die afval beheert niet worden geaccepteerd; b. in containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen, zoals glas, papier, blik, textiel en kunststoffen uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.
13.12 De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden, dat verlies, morsen of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel aan personeel en/of materieel van Van de Wijgert en/of derden wordt veroorzaakt.
13.13 De door opdrachtgever aan Van de Wijgert aangeboden afvalstoffen worden eigendom van Van de Wijgert, voor zover vigerende wet- regelgeving niet anders bepaalt.
13.14 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is opdrachtgever, zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de diensten door Van de Wijgert aansprakelijk voor gevaarlijke en/of potentieel schadetoebrengende eigenschappen van de van hem afkomstige afvalstoffen en komt behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van de Wijgert, het risico van schade door die afvalstoffen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van enige hiervoor bedoelde schade aan Van de Wijgert, haar werknemers en andere door haar ingeschakelde (rechts)personen en tot vrijwaring voor hiermee verband houdende aanspraken van derden.

14. Transport en verpakking

14.1 Onverminderd zijn overige verplichtingen op grond van de wet en de overeenkomst wordt de opdrachtgever gewezen op zijn wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheid in verband met verpakking en transportdocumenten, zoals voortvloeiend uit onder meer het Europees Verdrag van 30/09/1957 betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ( ADR-Verdrag), een en ander zowel met betrekking tot de eigen containers als die van Van de Wijgert of van derden.
14.2 Opdrachtgever zal Van de Wijgert vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten, die voortvloeien uit het niet nakomen door opdrachtgever van zijn uit de wet of de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of verboden.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van de Wijgert partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.